SSTH presentation

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, SSTH,  bildades formellt i april 2007 och är en förening för trombos-  och hemostasintresserad medicinsk personal och forskare. Den är associerad till svensk internmedicinsk förening inom svenska läkarsällskapet. 

Föreningens målsättning är att verka för utveckling och kunskapsspridning inom området för trombos och hemostas genom anordnande av föredrag, utbildningar och kongresser samt främjande av forskning. 

I samband med årsmötet anordnas fortbildningsdagar. Ett utbildningsutskott arbetar för att skapa en grund för bra utbildningar inom området. Ett nära samarbete finns med det Nationella Nätverket för Antikoagulation. Arbetsgrupper planeras tillskapas återkommande vid behov för att utarbeta råd och riktlinjer inom ämnesområdet. Du som är intresserad av sådant arbete kan gärna anmäla ditt intresse till någon i styrelsen.