Uppdragsbeksrivning

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas

i samarbete med det Nationella nätverket för antikoagulation

Uppdragsbeskrivning/funktionsbeskrivning för Leg. sjuksköterska/biomedicinsk analytiker NAMN vid XX-enhet, med särskild kompetens inom omvårdnad vid antikoagulationsbehandling.

Uppdraget uppdateras årligen. Efter signering av verksamhetschef eller motsvarande och medarbetare innebär det att medarbetare äger rätt och skyldighet att självständigt utföra sitt uppdrag som AK-sjuksköterska/BMA enligt denna beskrivning och riktlinjer formulerade i PM och arbetsrutiner.

Bakgrund

Syftet med antikoagulantiabehandling är att behandla eller förebygga arteriella eller venösa tromboembolier och samtidigt minimera antalet blödningskomplikationer till behandlingen. Denna kompetens kan ställas till förfogande för andra verksamheter inom sjukhuset och för patienter med antikoagulationsbehandling.

AK-mottagningens uppdrag är att ge råd och service till patienter och andra sjukvårdsverksamheter i syfte att uppnå en trygg och säker behandling. Den specifika kompetensen för medarbetarna ska uppnås och utvecklas genom intern och extern utbildning samt vid nyanställning lång handledning från erfaren kollega.

Kunskaps- och metodutveckling

Uppdraget medför ansvar för

 • att kunskap inom omvårdnadsområdet Antikoagulation upprätthålls och utvecklas
 • att bevaka och upprätthålla erfarenhetsutbyte inom området såväl regionalt som nationellt
 • att vara uppdaterad på aktuella PM och arbetsrutiner

Samarbete och kommunikation

Uppdraget medför ansvar för

 • att leda och utveckla antikoagulationsfrågor tillsammans med andra yrkesutövare
 • att samarbeta över klinikgränser inom sjukhuset och med andra aktörer inom sjukvårdsdistriktet samt i förekommande fall även kommunal hemsjukvård
 • att hänvisa patienter samt vårdpersonal till rätt instans gällande samordning av hjälpinsatser relaterat till antikoagulantiabehandling
 • att ansvara för logistiken för patienter med antikoagulantia från uppstart via uppföljning till eventuell avslutning

Utbildning och handledning

Uppdraget medför ansvar för

 • att utveckla och sprida kunskap relaterat till Antikoagulation
 • att tillhandahålla utbildningsinsatser för medarbetare som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med Antikoagulation
 • att praktiskt handleda medarbetare och studenter
 • att delta och ingå i nätverksgrupper

Omvårdnadsrelaterat arbete

Uppdraget medför ansvar för:

 • Lokala rutiner

Kompetenskrav och kvalifikationer

 • För uppdraget krävs akademisk examen och yrkesexamen som legitimerad sjuksköterska/biomedicinsk analytiker
 • Leg. sjuksköterska/biomedicinska analytiker med specialfunktion sjuksköterska/biomedicinsk analytiker inom området antikoagulation
 • För uppdraget relevant erfarenhet

Övergripande dokument

 • Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)- läkemedel. Behandlingsrekommendation Läkemedelsverket 1:2006
 • Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia. SSTH 2021-11-09
 • Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer – bakgrundsdokumentation. Information från Läkemedelsverket 1:2017
 • Regionala Vårdprogram för Antikoagulationsmottagningar
 • Regionala Vårdprogram för Venös tromboembolism
 • Lokala PM och rutiner

Datum: Datum:

Namn: Namn: