Nätverket presentation

Det nationella nätverket för antikoagulation – en presentation

Historik

Nätverket startades 2005 på initiativ av Camilla Nilsson, sjuksköterska i Malmö och Birgitta Söderström, biomedicinsk analytiker i Karlskoga. Båda var då aktiva medarbetare på sina respektive AK-mottagningar.
Syftet med nätverket var:

 • Att utveckla vårdprogram och rutiner som i stor utsträckning som möjligt har en gemensam grund
 • Utveckla checklistor och informationsmaterial för AK-verksamheten
 • Se över behandlingsdiagnoser. Strukturera och minimera dessa för att kunna göra jämförande uppföljningar
 • Inventera utbildningsbehov så att kompetensutvecklingen får rätt nivå
 • Diskussionsforum för ”knepiga fall”
 • Förbereda för en systematisk uppföljning när nya läkemedel för antikoagulation kommer på marknaden

Genom tidigare kontakter från de olika regionindelningarna letades mail-adresser fram och en förfrågan om intresse att ingå i ett nätverk för antikoagulation kunde skickas ut.
I oktober 2005 hade nätverket 110 medlemmar.

Regionerna är och var:

 • Mellan Sverige Södra
 • Södra Sverige
 • Mellan Sverige Norra
 • Väst Sverige
 • Norra Sverige

Man sökte två kontaktpersoner från varje region för att ingå i styrgruppen.

Nätverkets representanter började skicka ut nyhetsbrev till alla medlemmar i oktober 2005

Första styrgruppsmötet hölls i Huddinge februari 2006. Då bestod nätverket av 218 medlemmar.
Första årsmötet hölls under ”Nordcoag 2006” då även nätverket presenterades. En logo togs fram 2007.

Nästa styrgruppsmöte hölls i Linköping september 2006. Medlemsantalet var då 235 och styrgruppen hade tagit fram checklistor för AK-behandling. Det diskuterades mycket om utbildning och hemsida för nätverket.

SSTH, Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas hade bildats. Det är en läkarförening där nätverkets medlemmar kan delta som associerade medlemmar. Det var en viktig milstolpe för att få till stånd nationella riktlinjer framöver.

När SSTH hade sitt första symposium i Nynäshamn april 2007 presenterades vårt nätverk. På nästa styrgruppsmöte på Södersjukhuset i november 2007 kändes det som vi kommit en bit på väg utifrån vårt syfte med nätverket.

Styrgruppsmöte har hållits i Malmö november 2008 och nätverksmöte hölls under SSTH´s symposium i Jönköping april 2009. Stygruppsmöte har hållits i Norrköping november 2009.

Sedan 2010 har nätverket haft en återkommande programpunkt på SSTH´s symposium för medlemmarna i nätverket.

Vad har vi uppnått?

 • Vid SSTH:s möte april 2008 tillsattes en arbetsgrupp som arbetar med nationella riktlinjer och nationella råd för NOAK har tagits fram. Där representanter för nätverket deltagit i arbetsgruppen.
 • Checklistor är framtagna och användes i kvalitetsregistret Auricula bland annat.
  Informationsbroschyren ”Värt att veta om Waranbehandling” har skrivits.
 • Nätverket använder SSTH:s hemsida för att nå ut med information och exponera material att hämtas av medlemmarna.
 • Nyhetsbrev skickas ut kontinuerligt då det finns information att förmedla som kan vara av intresse för nätverkets medlemmar
 • Medlemsantalet är nu 450 (221212)
 • Vi arrangerade tidigare en årlig utbildningsdag för medlemmarna i nätverket.

Vad gör vi framöver?

Diskussioner förs bl.a. om hur framtagande av kompetensbevis för personal på AK-mottagningar ska skrivas. Vi har en årlig programpunkt på SSTH´s symposium.

Vi arbetar för att nätverkets medlemmar ska få aktuell information inom området via nyhetsbrevet.

Flera av representanterna i nätverket arbetar inte kvar och nytt initiativ är taget för att få en spridning av representanter i landet, samt diskussioner om vad nätverket ska arbeta vidare med.  

Vill du bli medlem kontakta camilla.e.nilsson@skane.se

Uppdaterad 2022-12-12